INLEIDING

In oktober 2015 is door Landheer Infra BV, in concernverband samen met Wegenbouwverhuur Brabant BV het CO2 prestatieladder certificaat behaald. Reden hiervoor was en is het besef dat het exploiteren van onze aarde niet oneindig kan doorgaan in het huidige tempo en de noodzaak een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2 uitstoot binnen onze bedrijven. In de afgelopen tijd hebben we diverse initiatieven en maatregelen genomen om de hoofddoelstelling, het terugdringen van de CO2 uitstoot binnen onze bedrijven, te realiseren of althans daar een start mee te maken.

DOELSTELLINGEN

Het hoofddoel is het continu nastreven van reductie op de CO2-emissie. Om dit te bewerkstelligen zijn een aantal doelstellingen / maatregelen geformuleerd. Door het zogenaamd S(specifiek).M(meetbaar).A(acceptabel).R(realistisch).T(tijdgebonden). definiëren van de doelstellingen zijn wij ervan overtuigd dat de doelstellingen worden behaald in de tijd.

In de bijlage het Actieplan "klik op meer informatie"

MEER INFORMATIE

Scope 1: een jaarlijkse CO2-reductie van 1%  t.o.v. gemiddelden over de jaren 2014-2017

Doelstellingen                                                                                                      Periode

  1. Reductie van 2% uitstoot van het eigen wagenpark (gram/km)          jaar 2018-hj
  2. Inzicht verkrijgen in uitstoot machinepark (gram/kWh.)                       jaar 2018-hj
  3. Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden van het gebruik van                                                                                                      additieven of andere dieselsoorten                                                            jaar 2018-hj

Evaluatie doelstellingen scope 1:

De reductiedoelstelling van 2% uitstoot eigen wagenpark (personenwagens en vrachtvervoer/spuitwagens), subdoelstelling 1, is in 2018-hj gerealiseerd  ten opzichte van de gemiddelden over de jaren 2014-2017. Er is een reductie gerealiseerd van 10,18%. Ten opzichte van 2017 betrof de reductie in het eerste halfjaar van 2018, 7,35%.

Voor wat betreft subdoelstelling 2, inzicht in uitstoot CO2 machinepark, is er een inventarisatie gemaakt van een aantal machines, onderverdeeld in groepen op basis van werkbreedte en bedrijfswagens/ vrachtwagens. Van deze machines / bedrijfswagens zijn de draaiuren cq kilometers geregistreerd over een bepaalde periode in 2017 en 2018. Op basis daarvan hebben we het gemiddelde verbruik per kilometer / per uur berekend en de CO2 uitstoot per uur / per kilometer vastgesteld. Met deze informatie is meer inzicht verkregen in het verbruik en zijn de consequenties voor de CO2 uitstoot in kaart gebracht. Hierbij kwam het volgende beeld naar voren: Een 2,5 mtr asfaltmachine stoot gemiddeld 28 kg /uur uit; een 3-mtr asfaltmachine 41 kg /uur; een 1,2 mtr asfaltmachine 16 kg /uur en een 3,7 mtr asfaltmachine 19 kg /uur.Een 1.2 mtr asfaltfrees heeft een uitstoot van 83 kg /uur terwijl een 0,5 mtr asfaltfrees een uitstoot heeft van 17 kg /uur. Door middel van jaarlijkse metingen kan het verbruik inzichtelijk gehouden worden en daar waar mogelijk maatregelen geinitieerd om de uitstoot omlaag te brengen. Overigens gaat het hier om gemiddelden zonder rekening te houden met de omstandigheden waaronder het materieel is ingezet.

 Wat betreft subdoelstelling 3 hebben we in 2017 een inventarisatie naar  alternatieve brandstof / additieven uitgevoerd. We hebben contacten gelegd met een aantal leveranciers van zog. HVO diesel om te bekijken of deze brandstoffen voor ons bedrijf een bijdrage kunnen leveren aan de reductie van CO2. Dit is zeker het geval. Door toepassing van deze dieselsoort kan stapsgewijs een reductie worden bewerkstelligd tussen 2018 en 2020 van 2% tot 11% op jaarbasis. Bedoeling is om een gefaseerde overstap te maken om zodoende een balans te vinden tussen Co2 reductie en meerkosten vanwege de hogere literprijs van de HVO diesel.  

Als gevolg van het uitvoeren van meer “eigen” projecten en minder externe verhuur, is de absolute hoeveelheid dieselverbruik voor eigen rekening van het werkmaterieel geleidelijk toegenomen in de afgelopen jaren. Relatief gezien is er sprake van een stabilisatie / lichte daling van de CO2 uitstoot welke hiermee gepaard is gegaan.

Geconcludeerd kan worden dat bovengenoemde subdoelstellingen voor scope 1 in 2018

Scope 2: een jaarlijkse CO2-reductie van 1% t.o.v. gemiddelden over de jaren 2014-2017

Doelstelling                                                                                          Periode

  1. Elektriciteitsverbruik vestigingen reduceren met 2%              jaar 2018-hj
  2. Overgaan op groene stroom met aantoonbaar certificaat    jaar 2018-hj

Evaluatie doelstellingen scope 2:

Het elektriciteitsverbruik op locatie in Sprang-Capelle is in 2017 licht gestegen ten opzichte van 2016, te weten van  20.674 Kwh naar 21639 kwh. De subdoelstelling van 2% reductie elektriciteitsverbruik is daarmee in 2017 niet gehaald. Voor de CO2 uitstoot is het verbruik niet relevant aangezien er sinds een aantal jaren gebruik wordt gemaakt van Nederlandse windstroom welke CO2 neutraal wordt geproduceerd.

De CO2 reductie welke is gerealiseerd voor scope 2 bedraagt 20,17% in 2018 (halfjaar) ten opzichte van het gemiddelde over 2014-2017.

 Hieronder zijn de indicatoren nog eens op een rijtje gezet over de jaren 2014 t/m 2017 en de halfjaarlijkse over de jaren 2015 t/m 2018.

ZIe afbeelding via button "afbeelding"

De totale footprint, dus zowel scope 1 en scope 2 tezamen, hebben in 2018 (half jaar) een reductie opgeleverd van 7% CO2 uitstoot per ureneenheid ten opzichte van het gemiddelde over 2014 - 2017.

 In het kader van de rapportages voor de CO2-prestatieladder niveau 3 is de focus op de CO2-emissie die onder scope 1 en 2 vallen. Zie tevens de gepubliceerde footprint op Duurzameleverancier.nl

Graag horen wij van zowel onze medewerkers als van onze klanten welke ideeën er bij jullie leven om tot de bovenstaande reductie te komen. Uw ideeën kunt u altijd met ons delen of toesturen op info@wegenbouwverhuurbrabant.nl                                                           

AFBEELDING

INITIATIEVEN / DOELSTELLINGEN

Onze  bedrijven zijn  aangesloten bij  de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) en hebben zich in oktober 2015 gecertificeerd voor niveau 3 van de Co2 prestatieladder.

Voor wat betreft het keteninitiatief Nederland CO2 Neutraal hebben we in de loop van 2016 besloten hieraan geen verder vervolg te geven aangezien de doelgroepen tijdens deze bijeenkomsten minder aansluiten bij onze activiteiten.

in mei 2016 is er tussen een aantal partijen in de branche, waaronder opleidingsinstituten, bouwbedrijven, leveranciers en overheid een Green Deal “Het nieuwe Draaien” gesloten. Gezien de goede aansluiting bij onze activiteiten hebben we destijds besloten om hieraan deel te gaan nemen. Meer specifiek deelname aan de werkgroep Materieel en Brandstoffen. Per 01 juni 2017 zijn wij officieel als lid toegelaten tot deze Green Deal. Zie ook het persbericht op de website van Landheer Infra BV.

In dat kader zijn de plannen om in de winterperiode een aantal medewerkers te laten deelnemen aan de cursus Het nieuwe Draaien, in 2017 geconcretiseerd. Deze cursus wordt door SOMA verzorgd en heeft als thema het creëren van bedrijfsbrede bewustwording met betrekking tot stijgende kosten voor brandstof, duurzaamheid en reductie van CO2-uitstoot. Deze cursus staat nu ingepland op 17 januari 2018 in Harderwijk. Als input hiervoor wordt gebruik gemaakt van de registratie van verbruik van het materieel zodat meer inzicht / begrip gekweekt wordt tijdens de cursusdag.

Met betrekking tot verdere verduurzaming van energiegebruik op de vestiging hebben we de mogelijkheden onderzocht voor een eventuele plaatsing van zonnepanelen op het dak van de bedrijfsloods. Na evaluatie is gebleken dat de mogelijkheden op dit moment nog niet interessant genoeg zijn om hieraan een vervolg te geven, met name bedrijfseconomisch als op het terrein van technische uitvoerbaarheid.

Zoals eerder al genoemd, zijn we op dit moment samen met ketenpartner van de Green Deal het nieuwe draaien, Good Fuels aan het bekijken of het toepassen van synthetische diesel een interessante optie is. Half september heeft een verkennend gesprek plaatsgevonden. Vervolgens zijn een aantal scenario’s de revue gepasseerd zoals structurele inzet synthetische diesel, projectmatige inzet en / of aanbieden aan klanten. Met de inzet van deze dieselsoort kan een CO2 reductie gerealiseerd worden van 18%. Om de scope-1 doelstelling te bereiken zou dit een goede oplossing zijn.