INLEIDING

In oktober 2015 is Wegenbouwverhuur Brabant BV , in concernverband samen met Landheer Infra BV, het CO2 prestatieladder certificaat trede 3 behaald. Reden hiervoor was en is het besef dat het exploiteren van onze aarde niet oneindig kan doorgaan in het huidige tempo en de noodzaak een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2 uitstoot binnen onze bedrijven. In de afgelopen jaren hebben we diverse initiatieven en maatregelen genomen om de hoofddoelstelling, het terugdringen van de CO2 uitstoot binnen onze bedrijven, te realiseren. Hieronder een korte toelichting op de resultaten van het afgelopen half jaar van 2019.

DOELSTELLINGEN

Het hoofddoel is het continu nastreven van reductie op de CO2-emissie. Om dit te kunnen bewerkstelligen hebben wij een aantal doelstellingen / maatregelen geformuleerd. Door het zogenaamd S(specifiek).M(meetbaar).A(acceptabel).R(realistisch).T(tijdgebonden). definiëren van de doelstellingen zijn wij ervan overtuigd dat de doelstellingen worden behaald in de tijd.

In de bijlage de laatste communicatie met de huidige stand van zaken rondom C02 (zomer 2019)

MEER INFORMATIE

Scope 1: In 2019 een CO2-reductie van 4% t.o.v. 2017

Doelstellingen                                                                                                      Periode

  1. 1. Reductie van 2% uitstoot van het eigen wagenpark                              jaar 2019
    2. Inzicht verkrijgen in verbruik en uitstoot machinepark                        jaar 2019
    3. Gefaseerd toepassen van HVO diesel voor materieel en voertuigen jaar 2019

Evaluatie doelstellingen scope 1:

De reductiedoelstelling van 4% CO2-uitstoot is halverwege 2019 gerealiseerd ten opzichte van het 1e halfjaar 2017. De reductie bedraagt 14,62%. Ten opzichte van 1e halfjaar 2018 bedraagt de reductie over 2019 1e halfjaar 6,31%. Deze reductie is volledig veroorzaakt door een lagere uitstoot van CO2 van het eigen machinepark. Als gevolg van meer externe machineverhuur activiteiten is de CO2 uitstoot ten laste van de eigen onderneming lager dan in 2017 en 2018. Hierin zullen in de komende periode verschuivingen optreden aangezien de planning voor uitvoering van eigen projecten bij Landheer Infra behoorlijk vol zit.

Puur kijkend naar de uitstoot CO2 voor wat betreft personenwagens en goederenvervoer, is er sprake geweest van een stijging van de uitstoot.

Voor wat betreft maatregel 2, inzicht in uitstoot CO2 machinepark, is er in het verleden een inventarisatie gemaakt van een aantal machines, onderverdeeld in groepen op basis van werkbreedte en bedrijfswagens/ vrachtwagens. Van deze machines / bedrijfswagens worden de draaiuren cq kilometers geregistreerd over bepaalde referentie periodes. Op basis daarvan het gemiddelde verbruik per kilometer / per uur berekend worden en de CO2 uitstoot per uur / per kilometer vastgesteld. Met deze informatie krijgen we meer inzicht in het verbruik en zijn de consequenties voor de CO2 uitstoot in kaart gebracht.

Hierbij kwam het volgende beeld naar voren: Een 2,5 mtr asfaltmachine stoot gemiddeld 28 kg /uur uit; een 3-mtr asfaltmachine 41 kg /uur; een 1,2 mtr asfaltmachine 16 kg /uur en een 3,7 mtr asfaltmachine 19 kg /uur.Een 1.2 mtr asfaltfrees heeft een uitstoot van 83 kg /uur terwijl een 0,5 mtr asfaltfrees een uitstoot heeft van 17 kg /uur. Een vrachtwagen DAF type F-105 stoot gemiddeld 1,75 kg /km uit. Hierbij wordt wel aangetekend dat het transport altijd in combinatie is met een geladen dieplader met materieel. In de komende jaren wordt de registratie en monitoring van verbruiksindicatoren verbeterd doordat op de nieuwste machines motormanagement systemen worden geïnstalleerd waarmee veel nauwkeuriger en makkelijker het verbruik en daarmee ook de uitstoot CO2 gemeten en berekend kan worden. Op de meest recente aanschaf, een asfaltafwerkmachine Vogele 1900, is dit systeem al operationeel.

Door middel van bovengenoemde metingen kan het verbruik inzichtelijk gehouden worden en daar waar mogelijk maatregelen geïnitieerd om de uitstoot omlaag te brengen. Overigens gaat het hier om gemiddelden zonder rekening te houden met de omstandigheden waaronder het materieel is ingezet.

Wat betreft maatregel 3 hebben we in 2017 een inventarisatie naar alternatieve brandstof / additieven uitgevoerd. We hebben contacten gelegd met een aantal leveranciers van zog. HVO diesel om te bekijken of deze brandstoffen voor ons bedrijf een bijdrage kunnen leveren aan de reductie van CO2. Dit bleek zeker het geval te zijn. Door toepassing van deze dieselsoort kan stapsgewijs een reductie worden bewerkstelligd tussen 2018 en 2020 van 2% tot 11% op jaarbasis. Bedoeling is om een gefaseerde overstap te maken om zodoende een balans te vinden tussen Co2 reductie en meerkosten vanwege de hogere literprijs van de HVO diesel. In 2018 is 3.400 liter HVO-diesel B100 geblend met gewone diesel. Daarmee is een reductie bewerkstelligd van nominaal 9,7 ton Co2-uitstoot. In 2019 is tot en met halverwege het jaar 4.200 liter van deze brandstof gemengd met gewone diesel en wellicht dat deze hoeveelheid nog zal toenemen in de komende maanden. In de komende jaren zal stapsgewijs het aandeel HVO-diesel worden verhoogd.

Als gevolg van het uitvoeren van meer “eigen” projecten en uitbreiding van activiteiten, zal de absolute hoeveelheid dieselverbruik voor eigen rekening in 2019 nog toenemen echter door toepassing en uitvoering van de maatregelen zal getracht worden de hieraan gekoppelde CO2-uitstoot verder te beperken.

De nieuwe doelstelling en maatregelen voor scope 1 voor 2019 zoals eind 2018 zijn vastgesteld blijven onverminderd van kracht:

Scope 1: een minimale CO2-reductie van 4% in 2019 t.o.v. referentiejaar 2017
Maatregelen;                                                                                                                    Periode
4. Reductie van 2,5% CO2uitstoot van het eigen wagenpark door HVO diesel 12- 2019
5. Inzicht verkrijgen in uitstoot machinepark (gram/uur )                                     12- 2019
6. Uitvoeren en periodieke update van maatregelenlijst SKAO                           12- 2019
7. Reductie van 2% CO2 uitstoot van eigen machinepark                                     12-2019
Door toepassing HVO diesel

Scope 2: een jaarlijkse CO2-reductie van 1% t.o.v. gemiddelden over de jaren 2014-2017

Doelstelling                                                                                          Periode

  1. Elektriciteitsverbruik vestigingen reduceren met 2%              jaar 2018-hj
  2. Overgaan op groene stroom met aantoonbaar certificaat    jaar 2018-hj

Evaluatie doelstellingen scope 2:

Het elektriciteitsverbruik op locatie in Sprang-Capelle is in 2019 licht gedaald ten opzichte van het 1e halfjaar van 2017, te weten van 11.500 Kwh naar 9.831 kwh in het 1e halfjaar 2019. De subdoelstelling van 2% reductie elektriciteitsverbruik is daarmee in 2019 gehaald. Voor de CO2 uitstoot is het verbruik niet relevant aangezien er sinds een aantal jaren gebruik wordt gemaakt van Nederlandse windstroom welke CO2 neutraal wordt geproduceerd.


De CO2 reductie welke is gerealiseerd voor scope 2 bedraagt 14,29% in 2019 ten opzichte van 2017.

De nieuwe doelstelling voor scope 2 voor 2019 is:

Scope 2: een minimale CO2-reductie van 2% in 2019 t.o.v. referentieperiode 2017

Maatregel(en)                                                                                                              Periode
1. Verlagen woon-werkkilometers personeel eigen vervoer door
In voorkomende gevallen gezamenlijk naar locaties te rijden                         12-2019

Hieronder zijn de indicatoren nog eens op een rijtje gezet over de jaren 2016 t/m 2018 en de halfjaarlijkse over de jaren 2016 t/m 2018.

ZIe afbeelding via button "afbeelding"

De totale footprint, dus zowel scope 1 en scope 2 tezamen, hebben in 2019 een reductie opgeleverd van 8,98% CO2 uitstoot per ureneenheid ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2017.

In het kader van de rapportages voor de CO2-prestatieladder niveau 3 is de focus op de CO2-emissie die onder scope 1 en 2 vallen. Zie tevens de gepubliceerde footprint op Duurzameleverancier.nl

Graag horen wij van zowel onze medewerkers als van onze klanten welke ideeën er bij jullie leven om tot de bovenstaande reductie te komen. Uw ideeën kunt u altijd met ons delen of toesturen op info@wegenbouwverhuurbrabant.nl                                                           

AFBEELDING

INITIATIEVEN / DOELSTELLINGEN

Onze bedrijven zijn aangesloten bij de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) en zijn sinds oktober 2015 gecertificeerd voor niveau 3 van de Co2 prestatieladder.

In mei 2016 is er tussen een aantal partijen in de branche, waaronder opleidingsinstituten, bouwbedrijven, leveranciers en overheid een Green Deal “Het nieuwe Draaien” gesloten. Gezien de goede aansluiting bij onze activiteiten hebben we destijds besloten om hieraan deel te gaan nemen. Meer specifiek deelname aan de werkgroep Materieel en Brandstoffen. Per 01 juni 2017 zijn wij officieel als lid toegelaten tot deze Green Deal. Zie ook het persbericht op de website van Landheer Infra BV.

Een aantal malen per jaar worden er bijeenkomsten georganiseerd waarin kennis en ervaringen worden uitgewisseld en initiatieven worden uitgewerkt.

Zoals eerder al genoemd, zijn we in 2018 gefaseerd overgestapt op HVO-diesel met een sterk gereduceerde CO2 uitstoot. Het product heet Ssynfuel en we hebben in 2018 ruim 3.200 liter B100 afgenomen voor gebruik in alle materieel en transportmiddelen. In 2019 is dit gestegen naar ruim 4.200 liter. Deze brandstof heeft belangrijk bijgedragen aan de gerealiseerde CO2 reductie. Het ligt in de bedoeling het gebruik van Ssynfuel geleidelijk aan uit te breiden en de jaarlijkse aanschaf stapsgewijs op te voeren.

Afhankelijk van de kosten-baten afweging zal mogelijk in de winterperiode 2019 – 2020 voor een aantal chauffeurs de cursus Het Nieuwe Draaien worden ingepland.

Daar waar mogelijk zullen in de komende periode / jaren proeven uitgevoerd gaan worden met een start – stop systeem op materieel. De effectiviteit van deze maatregel zal periodiek gemeten en gevolgd gaan worden.

Vanaf 2019 een aanvang maken met het uitvoeren van een 2-jaarlijkse Nationale Benchmark Mobiliteit waarbij de eigen resultaten met betrekking tot CO2 reductie kunnen worden vergeleken met andere hieraan deelnemende bedrijven.